top of page
  • Anette

Den konservativa kvinnosynen stöter ofta på kritik från progressivt håll för att vilja låsa in kvinnorna tillbaks i hemmet mellan spis och barnafödande. Till en tid utan rösträtt och utan egen försörjning.

Inget kunde vara mera fel. Den konservativa kvinnosynen står stark och enad bakom jämställdhet i dess sanna definition som innefattar likhet inför lagen, lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

Konservativa ser däremot inte traditionella könsroller som något i grunden dåligt eller något som tyder på ett kvinnoförtryck. Vi ser det som att könsrollerna har utvecklats tillsammans med civilisationen under årtusenden, där de olika rollerna har kompletterat varandra. Vi ser och bejakar de naturliga olikheterna mellan kvinnor och män som något i grunden positivt och något som bygger lika mycket på biologiska skillnader som på kultur. Vi ser absolut inte traditionella könsroller som något som i förlängningen förorsakar våld mot kvinnor, och vi ser därför inte heller egenvärdet i att utplåna dessa skillnader. Däremot ser vi det som en självklarhet att flickor och pojkar såväl som kvinnor och män fritt kan välja vilka lekar, sysslor, fritidsintressen, studier och yrken de själva vill. Det finns motorintresserade flickor och omvårdnadsintresserade män. Vi sätter stor tilltro till individens fria val.


Vi ser däremot inget egenvärde i att kvinnor i högre grad ingår i bolagsstyrelser eller politiken. Vi vill gärna utmana socialismens och liberalismens syn på makt, där jämställdhet och människors lycka gärna mäts i grad av ekonomisk och politisk makt. Kvinnorollen, och framförallt modersrollen är i sig så fylld med styrka, kärlek och kraft att det finns få saker i världen som mäter sig med den.

Därmed vill vi konservativa gärna hylla och stärka kvinnorollen och/eller modersrollen, och ta bort den stämpel av “kvinnofälla” som den tyvärr har fått. Vi ser kvinnor som fria, starka och kompetenta, fullt kapabla att göra egna livsval på basen av individuella egenskaper. Vi ser inte kvinnor som viljelösa och lättstyrda varelser som fogar sig för osynliga normer eller strukturer. Vi ser därmed heller inte traditionella könsnormer som ett hot.


På samma sätt vill konservativa stärka och värna om kärnfamiljen. Familjen är samhällsgemenskapens grundsten. Att ha en familj och vårda den med största möjliga omsorg är den mest grundläggande och ädlaste uppgift en människa kan ha. Det är inom ramen för denna som uppfostrandet av morgondagens medborgare sker, och därmed den yttersta förutsättningen för samhällsgemenskapens fortsatta existens. Vi konservativa har fullt förtroende för att föräldrar förmår uppfostra sina barn på bästa möjliga sätt och motsätter oss helt den socialistiska synen att staten och dess institutioner bör överta denna funktion. Däremot ser vi att närsamhället gärna deltar i fostran av våra gemensamma barn enligt den gamla synen att det krävs en hel by att uppfostra ett barn.

1 368 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

2 Comments


Göran Lindebäck
Göran Lindebäck
Feb 12, 2022

Trist att det har gått så långt att det är angeläget och nödvändigt att betona och upprepa ovanstående. Det borde vara en självklarhet. Jag, som efterkrigsbarn känner igen den samhällsmodell som ni efterlyser. Den var förhärskande under knappt första hälften av mitt hittidiga liv. Ju mera som tiden går, desto mera saknar jag den. Sluta aldrig upp att jobba med detta.

Like
Anette Lehtinen
Anette Lehtinen
Feb 15, 2022
Replying to

Tack Göran. ❤️

Vi gör vårt bästa och kämpar på!

Like
bottom of page