top of page

Sagan om vårt namn

Att vara konservativ är att vilja upprätthålla ordningen i samhället och att värna om kulturen. Konservativa människor hyser förkärlek för saker och företeelser som har gamla anor och djupa rötter. Konservatismen har en stark känsla för kulturens värde, och den ser värnandet av dessa värden som en grund för både samhällsgemenskap och bevarandet av friheten i samhället.

Konservativa värnar det bekanta, eftersträvar trygghet för en själv och ens närstående samt söker och slår vakt om gemenskap.

 

Ett utmärkande kännetecken för konservativa är lojalitet. Den kommer till uttryck genom långvariga äktenskap och starka familjeband. Den innebär även ett historiemedvetande, med respekt för ens förfäder och insikt om att man är en ättling som för vidare ett arv. Slutligen en lojalitet gentemot folket och fosterlandet, i form av patriotism och samhälleligt engagemang.

För konservativa är eken en symbol och en markör för att förändring bör ske långsamt.

Urdarbrunnen eller Urds brunn är i nordisk mytologi ödets eller vishetens källa, belägen vid världsträdet Yggdrasils fot. Urdarbrunnen har fått sitt namn av Urd, den äldsta av nornor och den som stod för gångna tiders vetande. Nornor är en slags ödesgudinnor som levde vid brunnen. De tog vatten ur brunnen och sand från marken omkring trädet och öste över trädet så att dess grenar inte torkade eller ruttnade.

Med namnet Urd vill vi knyta samman arvet från vår nordiska forntid med den konservativa tanken att vattna och vårda våra rötter, bevara och förvalta vårt arv med vördnad och respekt.

bottom of page