top of page

Våra stadgar

Ålands Konservativa Förening Urd rf är en ideell, partipolitiskt obunden förening.

Gällande stadgar: 11.10.2021

1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Ålands Konservativa Förening Urd rf och dess hemort är Mariehamn.

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att erbjuda en gemenskap för personer med en modern konservativ världsbild och människosyn, samt att jobba för att dessa värderingar återfår sin plats i samhället och samhällsdebatten.

Föreningen är partipolitiskt obunden.

Föreningen förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

a) En självklar jämställdhet mellan könen där könsskillnader bejakas och ses som en styrka.

b) Att stärka och stödja föräldrarollen, familjen och lokalsamhället.

c) Stärka bilden av den starka, kompetenta och kapabla människan

d) Värna om barns integritet, mot politisk påverkan

e) Värna om åsikts- och yttrandefriheten.

f) Värna om västerländska värderingar och åländskt kulturarv.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att den:

- kan upprätthålla föreningens elektroniska medier

- kan publicera föreningens underrättelser och annan kommunikation i olika medier

- kan delta i offentlig diskussion om saker inom området

- sammanför medlemmar till gemensam verksamhet och upprätthålla förbindelser med andra föreningar inom området

- kan göra framställningar och initiativ och ge utlåtanden till andra sammanslutningar och olika myndigheter

- föreningen kan ordna möten, träffar, diskussionskvällar samt föreläsningar i angelägna ämnen

För att stöda sin verksamhet kan föreningen, sedan den har inhämtat vederbörligt tillstånd om det behövs:

- ordna avgiftsbara evenemang

- ta emot understöd, donationer och testamenten

3. Medlemmar

Var och en som antar föreningens syfte kan bli ordinarie medlem i föreningen. Såsom understödande medlem kan godkännas en privatperson eller en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan. Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.

4. Anslutnings- och medlemsavgift

Storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som tas ut från ordinarie och understödande medlemmar beslutas av årsmötet, separat för båda medlemsgrupperna. Hedersordföranden och hedersmedlemmarna betalar inte medlemsavgifter.

5. Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen, som har en ordförande och 4 - 8 andra ordinarie medlemmar som alla utses vid årsmötet. Styrelsens mandattid är tiden mellan valmötena. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denna är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden när de anser att det behövs eller när minst hälften av styrelseledamöterna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess ledamöter, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst. Vid val avgör emellertid lotten.

6. Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

7. Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

8. Föreningens möten

När styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel före eller under mötet. Föreningsmötet godkänner omröstnings- och valordningen. Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag i januari-maj. Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. En understödande medlem har rätt till att vara närvarande och yttra sig vid föreningens möten. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst. Vid val avgör emellertid lotten.

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast 14 dagar före mötet. Möteskallelsen skall skickas:  

- per post eller per e-post

- på föreningens webbsida eller i gruppen i det sociala mediet, som föreningen använder.

10. Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras

6. beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga

7. verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs

8. val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen

9. val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes suppleant/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och dennes suppleant/deras suppleanter

10. övriga ärenden som anges i möteskallelsen.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte, ska han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

11. Ändring av stadgar och upplösning av förening

Beslut om ändring av stadgarna och om upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. Stadgeändringen eller upplösningen av föreningen ska anges i möteskallelsen. Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning. Om föreningen blir upplöst används dess tillgångar för samma ändamål.

bottom of page