top of page
  • Anette

GREVIO är Europarådets expertgrupp som övervakar staternas implementering av Istanbulkonventionen gällande 

förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor samt avskaffande av diskriminering. 


Inför GREVIOs planlagda besök till Storbritannien i januari 2024 har ett flertal olika människorätts-, kvinno- och hbtq-organisationer gått samman och skrivit en välunderbyggd och mycket kritisk rapport till GREVIO. Man menar nämligen att Istanbulkonventionen, vars arbete man stöder tillfullo, inte är förenlig med Storbritanniens diskriminerings- och jämställdhetslagstiftning, eller hur denna alltmer har kommit att tolkas.


Arbetet mot våld mot kvinnor kräver tydliga definitioner av de binära biologiska könskategorierna man och kvinna, vilka Istanbulkonventionen tydligt bygger på. Jämställdhetslagstiftningen å andra sidan, bygger både i Finland och Storbritannien i allt högre grad på könsneutralitet och begrepp som könsidentitet och -uttryck. Gruppen som sammanställt rapporten ser självklart värdet i att transpersoners rättigheter inkluderas i lagstiftning för att motverka diskriminering, men just när det gäller arbetet mot kvinnovåld, sexualbrott, värnandet om trygghet för kvinnor tex i omklädningsrum, fängelser, skyddshem samt gällande damidrotten, riskerar otydliga begreppsdefinitioner få ytterst otrevliga konsekvenser. Gruppen uppmanar GREVIO bland annat att bedöma om jämställdhetslagstiftningen, som inte längre erkänner kvinnor som en grupp baserad på biologiskt kön, är förenlig med Istanbulkonventionen.  


Den moderna finländska translagen från 2023 går ännu längre och tillåter envar att på basen av egen upplevelse byta juridiskt kön genom ett par knapptryck på telefonen. När förändringen trätt ikraft har biologiska män full access till kvinnliga utrymmen. De kommer ifall de begår brott (så som våld eller sexuellt våld mot kvinnor och barn) också att synas i brottsstatistiken som kvinnor.  

Vi följer intresserat utvecklingen i denna fråga, inte minst då Ålands tidigare landskapsregering enligt oss helt obefogat menade att vår förenings verksamhet inte är förenlig med just Istanbulkonventionen. Vi tar för givet att den åländska Istanbulkommittén, vars uppgift är implementering av nämnda konvention, också är införstådd med dessa juridiska gråzoner som uppkommer då olika gruppers rättigheter står mot varandra, även om Ålands litenhet gör att situationer som dessa sällan här uppkommer i praktiken.


Vems upplevelser har större tyngd? En man som har en upplevelse av att vara kvinna och har bytt juridiskt kön kan ju av en kvinna eller flicka fortfarande upplevas som en biologisk man, och dennes närvaro kan i vissa situationer upplevas hotfull, icke-önskvärd och ibland helt oacceptabel. Jämställdhetslagen är tydlig med vem som har rätt och det är inte kvinnan/flickan. Vi får se vad GREVIO anser. 


Detta är inga lätta frågor och vi i Urd sitter ingalunda med svaren. Det är heller inte vi som ställer grupp mot grupp här. Men det är bra att dessa frågeställningar belyses alltmer efterhand som könsidentitetsteoriernas konsekvenser uppdagas. För de kommer att bli fler och juridiska gränsdragningar måste förtydligas.  

 

 

33 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page