top of page
  • Alex

Det är intressant att följa jämställdhetsbonusens debatt, eller kanske avsaknaden av den, i vår Åländska politik. Att det ska finnas en jämställdhetsbonus verkar vara så uppenbart och bortom diskussion att debatten egentligen handlar enbart om hur den ska genomföras. En gång till. Men vi kan lämna den diskussionen. För det mest intressanta, och kontentan av det hela, är inte bonusen utan dom två antaganden som ligger till grund för ett beslut som detta. Nämligen dessa: Det finns en grupp i samhället som underrepresenteras, och lösningen är pengar.


Finns det för lite "jämställdhet" kan vi få mer av det genom att betala. Finns det för lite "x" får vi mer av det om vi betalar för det. Allt du betalar för får du mer av helt enkelt. Till stora delar stämmer detta såklart, du får mer mat, fler kläder, fler lärare, fler politiker och fler bussar om du betalar för dem. Det andra antagandet är att en grupp är underrepresenterad, antingen avsiktligt eller oavsiktligt, av samhället. De progressiva rörelserna verkar göra detta antagandet konstant och varje fråga ska avgöras av vem som är mest underrepresenterad och därmed vem som ska få mest ekonomisk ersättning för att jämkas till samma representation som de övriga. Om det faktiskt är sant att gruppen ifråga är underrepresenterad eller om det i så fall finns naturliga och godartade orsaker till detta verkar vara av underordnad betydelse jämfört med den ideologiska utgångspunkten. Slutsatsen av allt detta blir då att pengar spenderas oavsett hur väl orsaken till denna spendering stämmer med verkligheten. Vill vi då ta reda på vad spenderarna vill förorsaka samhället får vi följa pengarna, och vill vi veta vad de inte vill ha mer av får vi följa avsaknaden av pengar.


Som exempel kan vi ta denna förenings ansökan om Paf-medel för ideell social verksamhet under 2023 där total beviljad summa blev 0€. Tydligen så bryter denna förening som är startad av kvinnor mot Istanbulkonventionens artikel 6. Denna artikel handlar om att "främja och effektivt tillämpa principer om jämställdhet mellan kvinnor och män och att stärka kvinnors ställning" och den ska göra så med ett "genusmedvetet förhållningssätt". Artikel 3c definierar genus som "de socialt konstruerade roller, beteenden, aktiviteter och attribut som ett visst samhälle anser passande för kvinnor respektive män". Jämför dessa två med Urd's första stadga; "självklar jämställdhet mellan könen där könsskillnader bejakas och ses som en styrka". Vi, liksom Istanbulkonventionen, medger att män och kvinnor är skilda men jämställda och oavsett skillnader ska dessa stärkas. För visst finns det skillnader men däremot sprider vi inga socialt konstruerade roller. Oavsett om en kvinna väljer att vara hemmafru eller framgångsrik företagare så vill vi i Urd stärka det egna valet. För kvinnor kan. De kan starta konservativa föreningar som består av 60% kvinnor där 5 av 7 i styrelsen är kvinnor. Det, om något, är att följa Istanbulkonventionen! Men tydligen inte enligt landskapsregeringen? Skulle det inte vara en socialt konstruerad norm av landskapsregeringen om de motverkar kvinnors val? Om landskapsregeringens tolkning av Istanbulkonventionen är att kvinnor skall vara på ett visst sätt så bryter dom mot den själva om de inför sina egna "socialt konstruerade roller, beteenden, aktiviteter och attribut" t.ex som att anse ett drivande av en konservativ förening är något som kvinnor ej bör göra och därmed inte förtjäna något stöd för det heller.


Enligt landskapsregeringen bryter även Urd mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter! Inte dåligt för några blogginlägg och insändare att prestera på ungefär samma nivå som någon våldsbejakande terrororganisation. Tycker mig minnas att FN:s konvention om mänskliga rättigheter innehåller en viss artikel 19 om rätten till åsiktsfrihet och yttrandefrihet och även artikel 7 om likhet inför lagen och skydd mot alla former av diskriminering och anstiftan till diskriminering. I kombination med artikel 30 "Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat… att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen" skulle det kunna tolkas så att neka denna förenings ansökan av statliga medel på de grunder de angett, men utan att specificera vilka artiklar och när Urd brutit mot dom, så bryter landskapsregeringen själva mot artikel 19,7 och 30 i FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Finns det några andra föreningar, som har fått medel, som kan anses bryta mot några av artiklarna i FN:s konvention enligt vad som verkar vara landskapsregeringen sätt att tolka den?


Vi kan titta på Regnbågsfyrens värdegrund och begrunda följande tre citat: "Regnbågsfyren arbetar för att synliggöra och minska heteronormativiteten i samhället" och "det finns normer kring vithet, etnicitet och religion som leder till privilegier för den som uppfyller dem" samt "Föreningen fullföljer sitt syfte genom att med normkritiskt perspektiv sprida aktuell information… Detta sker genom att informera och utbilda i skolor…". Dessa tre citat kan jämföras med artiklarna 16 del tre, 22 & 26 del två, i FN:s konvention om mänskliga rättigheter, som lyder: "Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd" och "Var och en har…och är berättigad till…kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet" samt "Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper…". Kan man tolka det som så att Regnbågsfyren vill motverka kärnfamiljens norm, speciellt om de tillhör en viss etnicitet och religion, då det leder till "privilegier" och undervisa om detta till barn och ungdomar? Skulle det i så fall bryta mot tidigare nämnda artiklar i FN:s konvention? Hur ska en heterosexuell, vit kristen familj tolka Regnbågsfyrens värdegrund? Främjar Regnbågsfyren "förståelse, tolerans och vänskap" när de "informerar och utbildar" barn och ungdomar om sin vilja att minska heteronormativitet och religiösa och etniska normer i samhället?

Landskapsregeringen tycker iallafall att föreningar med nära samarbeten med, eller som liknar, Regnbågsfyren är berättigade medel till ett värde av ca 1.4 miljoner €. I relation med vår förenings ansökan om 700€ betyder det att landskapsregeringen anser oss vara 2000 gånger mindre värda. Hur var det där med allas lika värde nu?


Allt du betalar för får du mer av och landskapsregeringen verkar vara mycket intresserade av att betala för upprätthållandet av en fasad av jämställdhet och ett ytligt efterföljande av internationella konventioner.


"Alla djur är jämlika, men några är mer jämlika än andra" - George Orwell, Djurfarmen.

327 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page